konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Aktivní účastníci

MUDr. Ladislav Frankovič

Súdny znalec od roku 1983
16 rokov psychiatrické odd. Nemocnica Levoča (12 rokov ako zástupca primára)
26 rokov psychiatrické odd. Nemocnica Bojnice ako zástupca primára, primár odd. a posledných 7 rokov ako konziliár, psychiater

Téma:
K problematike posudzovania duálnych diagnóz
Anotace: 
V poslednom období sa čoraz častejšie v našom regióne vyžaduje vypracovať znalecký posudok na obvinených, u ktorých sa vyskytujú duálne diagnózy. (ADHD liečené v detstve a dospievaní, v dospelosti v popredí drogová závislosť a alkoholizmus. Psychózy z okruhu SK, resp. BAP a alkoholizmus, resp. iná závislosť.) Niekedy je ťažko vysvetliť OČTK niektoré súvislosti, dávajú otázky, kde chcú percentuálne posúdenie jednej alebo druhej diagnózy pri rozpoznávacích a ovládacích schopnostiach. Problematiku máme záujem prezentovať niekoľkými mikrokazuistikami. Autori: MUDr. Frankovič Ladislav, PhDr. Melicheríková Renáta

PhDr. Alena Kopányiová, PhD.

psycholožka, soudní znalkyně, 
Psychologička vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie
Výskumne sa venuje oblasti skúmania porúch správania, psychologickej prevencii a poradenstvu
Vykonáva znaleckú činnosť ad hoc pre súdy a políciu, v rámci VÚDPAP vykonáva expertíznu psychologickú znaleckú činnosť

Téma: 
Smiková, Kopányiová: Únos detí – riešenie rozchodu medzinárodných manželstiev?
Anotace:
Príspevok poukazuje na zložitosť znaleckých posudkov zverenia detí do starostlivosti rodičov, kedy deti pochádzajúce z medzinárodných manželstiev jeden z rodičov tzv. „unesie“. V príspevku sú zosumarizované poznatky a skúsenosti zo znaleckého posudzovania tejto problematiky na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.

MUDr. Jiří Pokora


Přednosta primariátu pro léčení návykových nemocí při Psychiatrické nemocnici
Brno-Černovice (od r. 1998)
Soudní znalec pro obor zdravotnictví, odvětví psychiatrie od roku 1993

Téma: 
Institut ochranného léčení – jeho využívání, nadužívání a zneužívání
Anotace: 
Jak vyplývá ze znění § 99 tr. zák., je cílem ochranného léčení pachatelů trestné činnosti trpících duševní poruchou (resp. pachatelů, kteří se tr. činu dopustili pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků).
Předpokládá, že léčení by mělo v kratší či delší době splnit svůj účel, který zde však není přesně definován. Z celkového kontextu vyplývá, že vyléčením duševní poruchy zanikne nebezpečnost léčené osoby pro společnost. To u osoby, které má být uloženo ochranné léčení , předpokládá přítomnost přesně definované duševní poruchy, která je léčitelná dostupnými léčebnými prostředky. Přesto je ochranné léčení často nařizováno kupř. disociálním jedincům s opakovanou recidivou trestné činnosti nebo osobám s mentální retardací , které nejsou léčitelné dostupnými léčebnými prostředky. V poslední době přibývá i osob bez sociálního zázemí , které se propuštění z ochranné léčby vehementně brání. Příčinou tohoto neutěšeného stavu je nedostatečná erudovanost pracovníků justice i znalců , kteří nerespektují podmínky, za kterých by se mělo ochranné léčení uložit a co lze od něj očekávat.

PhDr. Jana Procházková

Klinická psycholožka, pedopsycholožka
soudní znalkyně
Přednáší na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Téma: Spory znalců ve sporech o děti
Anotace: Při znaleckých posudcích týkajících se věcí opatrovnických – spory o děti – se prohlubují i problémy, někdy až konflikty mezi samotnými znalci. Nejčastější komplikace jsou při rozdílných znaleckých posudcích, nezřídka na objednávku jedné ze zúčastněných stran, někdy dochází i ke konfrontacím před soudem. Je možné najít schůdnější řešení nežli spory mezi znalci?

PhDr. Dušan Selko, PhD

klinický psycholog, soudní znalec

Téma: 
Quo vadis, slovenská znalecká obec?
Anotace: 
Možnosť sledovať “uzavreté prípady” v dlhšom časovom kontinuu prináša často paradoxné odpovede na otázky, na ktoré nevedel jednoznačne znalec zodpovedať v limitovanom čase stanovenom súdom, alebo vyšetrovateľom, bez možnosti alibisticky sa vyhovárať na pracovnú zaneprázdnenosť a časovú tieseň. Pochybenia vlastné aj kolegov nás viedli k vypracovaniu návrhov na skvalitnenie výberu a prípravy znalcov. Záujem kompetentných úradníkov a niektorých kolegov z radov znalcov o predloženú tému je však sporný. Paradoxne sa o problematiku skutočne zaujímajú skôr právnici z praxe, advokáti a sudcovia. Hoci sa autor venuje špecificky slovenským problémom, aj vďaka prajnej a tvorivej klíme ostravských konferencií je presvedčený, že niektoré spoločné problémy bude možné prediskutovať práve na tomto odbornom fóre.

PhDr. Eva Smiková, PhD.


Súdna znalkyňa, psychologička, pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie
Venuje sa vedecko-výskumnej činnosti v oblasti prevencie sociálno-patologických javov, porúch správania, agresivity a násilia, metodickej, vzdelávacej, poradenskej a supervíznej činnosti

Téma: 
Smiková, Kopányiová: Únos detí – riešenie rozchodu medzinárodných manželstiev?
Anotace:
Príspevok poukazuje na zložitosť znaleckých posudkov zverenia detí do starostlivosti rodičov, kedy deti pochádzajúce z medzinárodných manželstiev jeden z rodičov tzv. „unesie“. V príspevku sú zosumarizované poznatky a skúsenosti zo znaleckého posudzovania tejto problematiky na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie.