konference.znalci@gmail.com

3. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Konference se zaměřením na problematiku soudního znalectví v oblasti klinické psychologie a příbuzných oborech

Konference již proběhla, nyní je možné se hlásit na odborný seminář „Meze a možnosti znaleckého posuzování v psychiatrii, klinické psychologii a příbuzných oborech“, který se koná 23.10.2017, zde. REGISTRACE NA SEMINÁŘ DO 15.10.2017.

Termín konání

22. – 24. 1. 2017

Místo konání

Harmony Club Hotel Ostrava

Odborná garantka a garant

PhDr. Ludmila Mrkvicová a PhDr. Petr Vavřík
Záštitu nad konferencí přijali primátor města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA a MUDr. Vlasta Hanušková, psychiatrička, soudní znalkyně, primářka v Psychiatrické nemocnici Opava.

Program

Program zde

Téma konference

Násilí – fenomén dobový a nadčasový, násilí jako objekt znaleckého zkoumání: modely, faktory, kontexty.
Násilí jako proces, násilí jako příběh, násilí v kontextu vztahů a jejich patologie.
Vražda jako definitivní zkáza vztahové vazby.
Násilí v rodině a násilí ve společnosti – nástroje a úkoly znalce.

Hlavní host konference o formování nového oboru neurokriminologie

RNDr. Peter Minárik, PhD.

Peter MinárikVystudoval PrF UK v Bratislavě. Pracuje ve farmaceutické sféře jako molekulární biolog, v současnosti spolupracuje s Psychiatrickou nemocnicí Philippa Pinela v Pezinoku. Zúčastnil se zahraničních stáží v USA a v Indii. Byl řešitelem několika mezinárodních grantů zaměřených na výzkum diabetu, obezity a deprese. Věnuje se neurovědám zaměřeným na psychiatrii, farmakoekonomiku a na metody medicíny založené na důkazech. Je členem redakční rady časopisu Psychiatria – Psychoterapia – Psychosomatika. Odborné zdroje se o něm vyjadřují jako o člověku encyklopedického formátu a poutavém přednášejícím s pozorností, kterou věnuje pronikání a interpretacím psychiatrie a neurověd. Je spoluautorem odborné publikace Samovražda – trendy súčasnej psychiatrie.
Anotace přednášky

Hosté

JUDr. Brigita Bilíková – státní zástupkyně, Krajské státní zastupitelství, Ostrava
Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. – psycholožka, Policejní akademie ČR, Praha
MUDr. Marek Dokoupil – lékař, Ústav soudního lékařství FNO, Ostrava
Doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. – právník, Katedra trestního práva, PF Masarykovy univerzity, Brno
Mgr. Tomáš Kamradek – soudce, Okresní soud v Opavě
PhDr. Helena Khulová – klinická psycholožka, Zařízení klinické psychologie, Opava
Doc. PhDr. Jana Kocourková – klinická psycholožka, Dětská psychiatrická klinika, Motol, Praha
Mgr. Pavel Král – klinický psycholog, vedoucí subkatedry klinické psychologie IPVZ, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
Doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D. – klinický psycholog, Katedra psychologie, FF Univerzity Palackého, Olomouc
PhDr. Karolína Malá – klinická psycholožka, Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Mgr. Martina Pastuchová – klinická psycholožka, Ordinace – Klinická psychologie Pastuchová s.r.o., Dolní Lutyně
MUDr. Svatopluk Sedláček – psychiatr, Psychiatrická nemocnice v Opavě
JUDr. Šárka Skalská – soudkyně, Krajský soud Ostrava
PhDr. Hana Ščibranyová – klinická psycholožka, Súkromná psychologická a psychoterapeutická prax pre jednotlivcov, páry a rodiny, Bratislava
PhDr. Petr Štěpaník – psycholog, Soukromá psychologická praxe v Ostravě

Aktivní účastníci

PhDr. Andrej Franek – klinický psycholog, soudní znalec, Spoločnosť pre trestné právo a krimionológiu Žilina
MUDr. Ladislav Frankovič – psychiatr, NsP, psychiatrické odd, Bojnice
PhDr. Karel Humhal – klinický psycholog, psychoterapeutické středisko Praha
Doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, PhD. – vysokoškolská pedagožka, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., Bratislava
Mgr. et Mgr. Zdeněk Kolařík – klinický psycholog, klinická psychologie a psychoterapie Hranice
PhDr. Alena Kopanyiová – psycholožka, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
PhDr. Monika Kopárková  – klinická psycholožka, Karlovarská krajská nemocnice
PhDr. Štefan Matula, PhD. – dětský klinický psycholog, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
PhDr. Renáta Melicheríková – klinická a dopravní psycholožka, Handlová
PhDr. Ludmila Mrkvicová – klinická psycholožka, Ordinace klinické psychologie, Ostrava
Mgr. Michaela Mrowetz – klinická psycholožka, psychoterapeutka a soudní znalkyně, Ordinace klinické psychologie a psychoterapie, Ostrava
JUDr. Marica Pirošíková – od roku 2007 zástupkyňa Slovenskej republiky v konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva
MUDr. Jiří Pokora – psychiatr, Psychiatrická nemocnice Brno
PhDr. Jana Procházková  – klinická psycholožka, pedopsycholožka HTF UK, NNH, Hplus, Praha
MUDr. Terézia Rosenbergová  – psychiatrička, UNLP Košice
PhDr. Eva Smiková, PhD. – psycholožka, Výskumny ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
PhDr. Dušan Selko – klinický psycholog, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
Prof. PhDr. Mojmír Svoboda – klinický psycholog, Psychologický ústav FF MU, Brno
PhDr. Viera Trusková  – klinická psycholožka, ALFA-OMEGA ambulancia klinickej psychológie Košice
PhDr. Petr Vavřík – klinický psycholog, psychoterapeut, soudní znalec, PN Opava

Motto

„Vražda je extrémní agrese s nezvratnými důsledky. Extrémní agrese však tvoří jen pověstný vrchol ledovce násilí mezi lidmi.”
– A. Heretik

Organizátorky

PhDr. Renata Koláčková a Mgr. Michaela Mrowetz

Kontaktní email

konference.znalci@gmail.com

Účastníci obdrží sborník přednášek v elektronické podobě po ukončení konference.

Konference je akreditována u AKP ČR – OV/OK/06/2016, doporučené kreditní ohodnocení: 4 kredity/den, 12 kreditů/akce. 10 kreditů vlastní přednáška, 5 kreditů spoluautorství, dle vyhlášky 321/2008.

Konference je svobodná a nezávislá jako znalecká činnost, není sponzorována ani dotována žádnou odbornou ani komerční společností.

“Prof. JUDr. Alena Winterová (vysokoškolská pedagožka): Doporučuji návrat do 19. století a ke klasikům civilního procesu (dr. Hora apod.): ‘Znalcem je osoba od stran rozdílná, která o jistých skutečnostech soudem mu předestřených sděluje subjektivní úsudek, přičemž čerpá ze svých odborných znalostí.’ Znalec má svým výkladem rozšířit soudcovy vědomosti tak, aby to soudce pochopil. Proto znalecký posudek nemůže být pro soud závazný. A obsahuje-li posudek zjevnou chybu, měl by ji soud odhalit. Otázkou je, zdali soudce může nahradit znalce, má-li odborné znalosti. Dnešní závěr je negativní. Ovšem co jsou to ty odborné znalosti? To je něco víc než notorieta, všeobecná znalost, která (dříve i dnes) je na úrovni všeobecných poznatků, tedy maturitního vysvědčení či stupně vzdělání. Pokud jde o orientaci v rodinných věcech, ta je přece běžná, k tomu není zapotřebí zpracovávat znalecký posudek.”

Zdroj: Pražský právnický podzim 2016