konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

O přednášejících a jejich tématech k přednesení na konferenci

JUDr. Lenka Bradáčová, Ph.D.


Lenka Bradáčová

 • Vrchní státní zástupkyně
 • Lektorka trestního práva na Justiční akademii
 • Přednáší na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
 • Právník roku 2016 v oboru trestního práva

Téma: “Vystupování znalců v řízení před soudem a související otázky”
Anotace: Přednáška je věnována vystupování znalců v řízení před soudem, kde stvrzují závěry jimi podaných znaleckých posudků, nejčastějším chybám, k nimž při jejich výslechu v řízení před soudem dochází a samotnému použití důkazů, které orgány činné v trestním řízení získávají v součinnosti právě se znalci.

Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc.


Ludmila Čírtková

 • Policejní psycholožka a soudní znalkyně, Policejní akademie ČR, Praha
 • Specializuje se zejména na problematiku domácího násilí, stalkingu a viktimologie
 • Přednáší na Policejní akademii ČR v Praze a na Právnické fakultě UK Praha

Název příspěvku: Atypická zadání – forenzní psychologie
Anotace: Příspěvek ilustruje zadání v oblasti forenzně psychologického znaleckého zkoumání a poukazuje na rozdíly mezi přístupem (agendou) klinické a forenzní psychologie. Popisuje forenzně psychologické postupy založené na metodě SPJ (Structured Professional Judgment).

MUDr. Igor Dvořáček, Ph.D.


Igor Dvořáček

 • Soudní lékař, vedoucí katedry intenzivní medicíny, urgentní medicíny a forenzních oborů lékařské fakulty Ostravské univerzity
 • Soudní znalec v odvětví soudního lékřství
 • Patolog, spoluzakladatel CGB laboratoře

Téma: Sexuální agrese z pohledu soudního lékaře
Anotace: V současné době se nejenom lékaři ale i další zdravotníci dostávají do přímého kontaktu s problematikou, která jim není z medicínského hlediska vlastní a bývají vtahováni do zástupných partnerských a jiných konfliktů. V případech kde jde zjevně o hrubou sexuálně motivovanou agresi musejí postupovat profesionálně s vědomím, že každý nález bude podroben mnoha zkoumáním a ověřování. To vše při vědomí, že trestní sazby u znásilnění a pohlavního zneužívání jsou vysoké.

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.


Miroslav Frýdek

 • Odborný asistent na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně
 • Přednášející na Filozofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně
 • Právník v kanceláři veřejného ochránce práv

Téma: Novinky v GDPR u znalců

Prof. MUDr. Ladislav Hosák Ph.D.


Ladislav Hosák

 • Psychiatr, soudní znalec
 • Přednosta Psychiatrické kliniky LF UK a FN HK v Hradci Králové
 • Předseda Společnosti pro biologickou psychiatrii
 • Člen výboru Světové federace Společností pro biologickou psychiatrii 2013 – 2017
 • Hlavní organizátor 10. světového kongresu biologické psychiatrie v Praze 2011
 • Člen redakční rady a recenzent mnoha českých i zahraničních odborných periodik, např. The World Journal of Psychiatry nebo The World Journal of Biological Psychiatry

Název příspěvku: Pohled biologického psychiatra na soudně znaleckou psychiatrickou činnost
Anotace: Přednáška poukazuje na možnosti vědeckého zpracování problematiky v rámci soudně znaleckého psychiatrického posudku. Dále zmiňuje některé časté chyby znalců ve znaleckých posudcích.

Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.


Cyril Höschl

 • Psychiatr, soudní znalec
 • Ředitel Národního ústavu duševního zdraví v Klecanech
 • Profesor psychiatrie na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • Předseda Společnosti pro biologickou psychiatrii

Název příspěvku: Psychologické zdroje moci a etika
Anotace: V přednášce bude nastíněn psychoanalytický (Freud, Adler), etologický (Lorenz) a sociobiologický (Price) pohled na psychologické zdroje moci a budou přiblíženy etické otázky současnosti, jež spočívají zejména v obtížně řešitelných dilematech v rámci etiky deontologické a utilitární, mezi nimiž lidské rozhodování stále „překlápí“ a je v tomto smyslu nenahraditelné stroji, což činí legislativní potíže např. při uvádění plně samořiditelných automobilů do provozu.

Mgr. Tomáš Kamradek


Tomáš Kamradek

 • Soudce, předseda Okresního soudu v Ostravě-Porubě

Téma: Postavení znalce v řízení o svéprávnosti člověka

PhDr. Renata Koláčková


Renata Koláčková

 • Klinická psycholožka
 • Vedoucí psycholožka v Psychiatrické nemocnici v Opavě
 • Soudní znalkyně v odvětví psychiatrie, specializace klinická psychologie

Název přednášky: Formální náležitosti posudku – postřehy z Konference v Telči září 2018

PhDr. Pavel Král, Ph.D.


Pavel Král

 • Klinický psycholog, psychoterapeut a soudní znalec
 • Pracuje v Ústavu leteckého zdravotnictví Praha jako klinický psycholog a v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví jako vedoucí Subkatedry klinické psychologie

Téma: Poruchy osobnosti ve znalecké praxi
Anotace: S lidmi trpícími poruchami osobnosti přichází znalec do styku poměrně často. Příspěvek bude věnován tomu, jaké máme možnosti diagnostiky, novým trendům v chápání této poruchy a úskalím, jimž jako znalci čelíme, musíme-li s takovými lidmi jednat.

MUDr. Hana Kučerová


Hana Kučerová

 • Psychiatrička, ředitelka Psychiatrické léčebny ve Šternberku
 • Soudní znalkyně v oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie od r. 2006

Téma: Zkušenosti psychiatrického lůžkového zařízení v realizaci sporných ochranných léčení
Anotace: Ochranná léčení – zkušenosti psychiatrického lůžkového zařízení. Komplikace vyplývající ze sporné indikace ochranného léčení, zejména protialkoholního a protitoxikomanického. Jsou možnosti edukace znalců při doporučení ústavních OL protialkoholních a protitoxikomanických?
Řešení sporných ochranných léčení v praxi Psychiatrické léčebny Šternberk ve spolupráci s místně příslušným Okresním soudem v Olomouci.
Co čekat od reformy psychiatrické péče. Je třeba změny ve struktuře psychiatrických lůžek, na kterých probíhají ochranná léčení, v souvislosti s deinstitucionalizací psychiatrických léčeben?

Doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.


Martin Lečbych

 • Klinický psycholog, psychoterapeut, rodinný terapeut, soudní znalec
 • Ordinace klinické psychologie a psychoterapie Uherský Brod
 • Věnuje se zejména využití projektivních metod v psychologické diagnostice, rodinné terapii a problematice osob s mentálním postižením.

Téma: Traumatické fenomény pohledem Rorschachovy metody a Hand testu
Anotace: V příspěvku se autor věnuje možnostem aplikace Rorschachovy metody a Hand testu při posuzování traumatické zkušenosti. Snaží se utřídit dosavadní poznatky o obrazu posttraumatických jevů v obou metodách. Konstatuje, že projevy traumatizace jsou podloženy na několika základních rovinách psychického fungování. V rámci ROR se jedná o proměnné spojené s nižší výkonností kognitivních schopností, proměnné spojené se zhoršenou afektivní kontrolou a známkami úzkostného prožívání. V rámci HT o proměnné spojené s obecnými ukazateli maladjustace, narušením vlastního vnímaného sebeobrazu, agresivními asociacemi. V obou metodách se také mohou manifestovat dlouhodobé projekce témat, která s daným traumatem souvisí, interpretace mnohoznačného podnětu s odkazem na vzpomínky na traumatizující událost.

Mgr. Šárka Legerská • Státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Ostravě

PhDr. Karolína Malá


Karolína Malá

 • Klinická psycholožka, Psychiatrická nemocnice v Dobřanech, dětské psychiatrické oddělení
 • Dětskou klinickou psychologii vyučuje 10. rokem na IPVZ
 • Jako soudní znalkyně pracuje 17 let, většinu posudků podává v trestních věcech

Téma: Disharmonický vývoj osobnosti – zda a za jakých podmínek jej diagnostikovat
Anotace: Autorka se ve svém příspěvku bude zabývat dilematem, zda můžeme s přijatelnou mírou jistoty diagnostikovat disharmonické vývoje osobnosti, jaká jsou rizika takové diagnostiky, ale také jaký je její přínos. To vše se zvláštním zřetelem k problematice soudněznaleckého posuzování. Zaměří se na stěžejní kritéria diagnostiky disharmonických osobnostních a přinese i krátké příklady disharmonických vývojů v soudně znalecké práci méně obvyklých.

PhDr. Ludmila Mrkvicová


Ludmila Mrkvicová

 • Klinická psycholožka, 43 let praxe
 • Soudní znalkyně, 38 let praxe
 • Lektorka Justiční akademie

Mgr. Michaela Mrowetz


Michaela Mrowetz

  • Klinická psycholožka, klinická praxe od roku 1996
  • Soudní znalkyně od roku 2003

Téma: Resocializace 4x jinak u jednoho střelce

JUDr. Miroslav Mucha


Krajský soud v Ostravě

 • Soudce
 • Od roku 1993 předseda senátu u Krajského soudu v Ostravě

Téma: Poznatky soudce k vystupování znalců u hlavního líčení

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.


Marek Preiss

 • Klinický psycholog, zaměřuje se na poruchy osobnosti, oblast integrity
 • Výzkumný pracovník Národního ústavu duševního zdraví
 • Přednášející na University of New York in Prague
 • Soudní znalec

Název přednášky: Konzistence v myšlení a chování
Anotace: Příspěvek se zabývá vývojem metody postihující konzistenci v odpovídání na otázky. Tématem je také souvislost mezi odpovídáním a chováním, tj. otázka ekologické validity metody. V rámci přednášky zvažujeme praktické využití metody a budoucí pokračování validizace.

JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D.


Lukáš Prudil

 • Advokát, specializuje se na oblasti medicínského práva, trestního práva, důchodového zabezpečení a zajištění osobnostních práv
 • Přednáší na školících akcích pro lékařské, zdravotnické a sociální pracovníky po celé ČR
 • Ph.D. v oboru Sociálního lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity

Téma: Znalecké dokazování v trestním řízení – vybrané otázky

MUDr. Daniel Ralaus • Psychiatr, psychotraumatolog
 • Vedoucí lékař Denního psychiatrického a psychoterapeutického stacionáře FN Trenčín
 • EMDR supervizor, lektor SIPE (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR)

Téma, s Mgr. Hanou Vojtovou: Porozumenie psychickej traume
Anotace: Prednáška sa zameria na diagnostiku a neurobiológiu PTSP a komplexnej PTSP. Diagnostika a diferenciálna diagnostika sa opiera o kritériá podľa MKCH-10 a MKCH-11. Neurozobrazovacie metódy umožnili výskum neurobiologických aspektov PTSP, ktoré poskytujú porozumenie, ako symptomatika PTSP súvisí s funkčnými a štrukturálnymi zmenami CNS následkom traumatického stresu. V novej klasifikácii MKCH-11 bude zahrnutá aj nová diagnostická kategória komplexná PTSP, ktorá sa vzťahuje na následky chronickej traumatizácie. Budú diskutované niektoré dopady traumatizácie na utváranie vzťahov aj v kontexte psychoterapie.

MUDr. Svatopluk Sedláček


Svatopluk Sedláček

 • Psychiatr, emeritní primář
 • Psychiatrická nemocnice Opava
 • Soudní znalec s mnohaletou praxí

Téma: Osobnost, duševní porucha, zabití

MUDr. Petra Sejbalová


Petra Sejbalová

 • Psychiatrička, sexuoložka
 • Primářka Sexuologického oddělení FN Brno
 • Soudní znalkyně v odvětví psychiatrie a sexuologie

Téma: Jak pomohou znalci škály pro hodnocení rizika recidivy
Anotace: Posuzování rizika recidivy pachatelů násilné trestné činnosti pomocí standardizovaných škál se běžně provádí v zahraničí. Mezi lékaři a soudními znalci v České republice se tyto škály (např. SVR-20, HCR-20, RRASOR, STATIC-99) téměř neužívají. Většina znalců posuzuje na základě svých odborných znalostí , ale i subjektivního dojmu, což může vést k velmi rozdílnému hodnocení téhož pachatele.
Projekt MZ ČR Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné plánuje ustanovit jednotný postup posuzování rizika násilí v České republice. Používané metody by měly být v ČR sjednoceny a k tomu účelu standardizovány. Cílem je lepší ochrana společnosti, ale i samotných lékařů a znalců.
Přednáška představí některé škály a ve formě kazuistik ukáže možnost využití testovacích škál v praxi soudního znalce.

Prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.


Mojmír Svoboda

 • Bývalý vedoucí Psychologického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • Přednáší: Psychodiagnostika dospělých, Psychopatologie, Etika v psychologii, Úvod do Rorschachovy metody, Sugestivní a imaginativní psychoterapie
 • Garant: Specializační vzdělávání – soudně znalecká činnost v psychologii
 • Klinický psycholog, soudní znalec v oboru zdravotnictví-psychiatrie-klinická psychologie a školství a kultura-psychologie

PhDr. Petr Štěpaník


Petr Štěpaník

 • Psycholog, pracuje v soukromé psychologické praxi s dospělými, dětmi a rodinami
 • V soudně znalecké praxi se věnuje zejména posuzování rodin v opatrovnických sporech a hodnocení psychologických aspektů věrohodnosti svědeckých výpovědí u obětí trestných činů

Téma: Poruchy vztahové vazby a jejich dopad na závěry znaleckých posudků
Anotace: Poruchy vztahové vazby jsou často opomíjeny či zaměňovány za jinou klinickou diagnózu, zejména u dětských obětí. Jejich nevyjasněný vztah k oficiálním klinickým kategoriím činí problémy při znaleckém posuzování zejména dětských obětí týrání, zneužívání a zanedbávání. U dospělých obětí porozumění poruchám vztahové vazby výrazně přispívá k objasnění motivace, jejich často obtížně pochopitelného jednání.

Mgr. Hana Vojtová


Hana Vojtová

 • Psychoterapeutka, klinická psycholožka, EMDR trenérka, supervizorka, lektorka SIPE (Slovenský inštitút pre psychotraumatológiu a EMDR)
 • Soukromá praxe v Trenčíně

Téma, s MUDr. Danielem Ralausem: Porozumenie psychickej traume
Anotace: Prednáška sa zameria na diagnostiku a neurobiológiu PTSP a komplexnej PTSP. Diagnostika a diferenciálna diagnostika sa opiera o kritériá podľa MKCH-10 a MKCH-11. Neurozobrazovacie metódy umožnili výskum neurobiologických aspektov PTSP, ktoré poskytujú porozumenie, ako symptomatika PTSP súvisí s funkčnými a štrukturálnymi zmenami CNS následkom traumatického stresu. V novej klasifikácii MKCH-11 bude zahrnutá aj nová diagnostická kategória komplexná PTSP, ktorá sa vzťahuje na následky chronickej traumatizácie. Budú diskutované niektoré dopady traumatizácie na utváranie vzťahov aj v kontexte psychoterapie.

PhDr. Štěpán Vymětal, Ph.D.


Štěpán Vymětal

 • Psycholog se zaměřením na forenzní psychologii a psychologii katastrof, soudní znalec
 • Vrchní ministerský rada na odboru bezpečnostní politiky MVČR, člen DVI týmu Kriminalistického ústavu Praha
 • Člen Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA a prezídia Asociace forenzních psychologů ČR
 • Přednáší na FF UK, ve znaleckých kurzech AFP, připravuje krizové interventy z řad policie a pracovníků v letectví

Téma: Náročné a dilematické posudky dětí v opatrovnické a trestní oblasti

Doc. MUDr. Ilja Žukov CSc.


Ilja Žukov

 • Psychiatr
 • Vedoucí lékař na Psychiatrické klinice 1. LF UK a Centra pro forenzní psychiatri a psychologii
 • Soudní znalec, revizní a supervizní znalecké posudky z oboru zdravotnictví – psychiatrie, psychologie, pedopsychiatrie a sexuologie
 • Předseda Sekce soudní psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Téma: Důležitost znaleckých posudků pro potřeby advokátních kanceláří – patický afekt – kazuistika, videoprojekce