konference.znalci@gmail.com

5. OSTRAVSKÁ KONFERENCE SOUDNÍCH ZNALCŮ

Ochrana osobních údajů

Tento dokument popisuje, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Správce osobních údajů

Mgr. Michaela Mrowetz
IČ: 68316992
Výstavní 111
700 30 Ostrava-Vítkovice

Zpracování osobních údajů

Informujeme vás jako naše zákazníky, uživatele našich internetových stránek, účastníky námi pořádaných seminářů a konferencí o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese konference.znalci@gmail.com, osobniudaje@konferencepsych-znalci.cz nebo prostřednictvím formuláře.

Kdykoli budeme zásadním způsobem měnit své postupy ochrany soukromí, budeme Vás informovat. Pokud to bude nezbytné, požádáme Vás o souhlas.

Rozsah zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje získáváme když

 • Se registrujete na náš seminář nebo konferenci
 • Souhlasíte se zasíláním pozvánek na pořádané akce
 • Nám údaje poskytnete sami e-mailem, telefonicky nebo jiným způsobem

Zpracováváme tyto údaje

 • Jméno a příjmení
 • Rodné číslo
 • E-mail
 • Telefon
 • Název a adresa pracoviště
 • Název a adresa vysoké školy
 • Bankovní spojení
 • Číslo studentského průkazu
 • Hromadné či skupinové fotografie pořízené na seminářích nebo konferenci
 • IP adresa
 • Identifikace prohlížeče, operačního systému a další informace pro analýzu návštěvnosti
 • Cookies

Kdo má k Vašim datům přístup

Serverové a webové služby

Google, Inc. (Gmail, Google Analytics a Google Forms)
Webhosting Forpsi – společnost INTERNET CZ, a.s.
TOPlist, s.r.o.

Pořadatelé našich akcí

Mgr. Michaela Mrowetz
PhDr. Renata Koláčková

Účetní a administrativní služby

Ing. Ivana Tobolová
Ing. Marta Jančová
Správce webových stránek
Tvůrci a zpracovatelé sborníku

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny současné a budoucí zpracovatele osobních údajů jmenovitě.

Jak dlouho osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu a poté po dobu 5 let v případě oprávněného zájmu.

Osobní údaje poté budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu). Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit.

Pokud jsme vám oznámili konkrétní dobu po jakou budeme v konkrétním případě osobní údaje uchovávat, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů tak nikdy nepřekročíme dobu, které byla uvedena při udělení souhlasu.

Vaše osobní údaje používáme

Za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi

Když s námi uzavřete smlouvu registrováním se k účasti na semináři nebo konferenci či jiné akci námi pořádané, používáme Vaše údaje k tomu, abychom mohli zpracovat objednávku, přijmout platbu, poslat e-mail s potvrzením o zaplacení, poskytnout zákaznickou podporu, pro účely pořádání a organizace našich seminářů a konferencí a vystavit certifikát o účasti na akci, ke kontrole oprávnění využít studentskou slevu podle čísla studentského průkazu, k vytvoření a zaslání sborníku konference.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Za účelem zasílání pozvánek na akce (oprávněný zájem)

Vaši e-mailovou adresu můžeme po udělení souhlasu použít k zasílání informací o námi pořádaných akcích, které se konají cca 1-2krát ročně.

Souhlas lze udělit a kdykoli zrušit prostřednictvím našich webových stránek nebo e-mailem, informace o možnosti zrušení je součástí každé pozvánky. Pozvánku na jednu akci posíláme obvykle třikrát.

Pokud již nechcete posílat pozvánky na námi pořádané akce, kontaktujte nás na e-mailové adrese konference.znalci@gmail.com, osobniudaje@konferencepsych-znalci.cz nebo prostřednictvím formuláře.

Fotografie (oprávněný zájem)

Fotografie ze seminářů a konferencí používáme ve sborníku a k nahlédnutí rozesíláme odkaz na fotogalerii pouze účastníkům. Dále používáme na webu jednu Vaši profilovou fotografii.
Pokud nesouhlasíte se zveřejněním Vaší fotografie nebo fotografií, tak nás kontaktujte na e-mail konference.znalci@gmail.com, osobniudaje@konferencepsych-znalci.cz nebo prostřednictvím formuláře. Vaši fotografii poté uveřejňovat nebudeme, nebo ji neprodleně stáhneme.

Analýza návštěvnosti (oprávněný zájem)

Pro analýzu návštěvnosti našich webových stránek jsou cookies a další informace shromažďovány pomocí systému Google Analytics a TOPlist a slouží výhradně ke zlepšování stávajících služeb.

Více informací o službě Google Analytics naleznete na stránkách provozovatele https://www.google.com/analytics/ a zde https://cs.wikipedia.org/wiki/Google_Analytics.

Více informací o službě TOPlist najdete na stránkách https://www.toplist.cz/.

Ostatní zákonné povinnosti a oprávněné zájmy

Osobní údaje budeme zpracovávat ve formě záloh našich serverů.

Důležitým způsobem dalšího nakládání s Vašimi osobními údaji je také jejich zpracování pro účely vedení účetnictví. Všechny tyto způsoby jsou však pro naše fungování zcela nezbytné a navázané na již dříve uvedené účely.

Právním základem takového zpracování je plnění zákonných povinností či náš oprávněný zájem.

Jaké jsou Vaše možnosti a práva týkající se zpracování osobních údajů

Právo na přístup

Kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování.

Také máte právo získat kopii vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu

Kdykoliv nás můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz

Vaše osobní údaje musíme vymazat pokud:

 • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • zpracování je protiprávní
 • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování
 • ukládá nám to zákonná povinnost
 • odvoláte udělený souhlas se zpracováním

Právo na omezení zpracování

Dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku

Můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

V případě námitky proti zpracování z důvodu oprávněného zájmu bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jsou zpracovávány automatizovaně a na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Cookies

Zásady používání cookies

Péče o Vaše údaje

Na ochranu vašich údajů uplatňujeme bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření, která používáme, závisí na druhu shromažďovaných údajů.
Vaše údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou k poskytování vámi požadovaných služeb, pro účely uvedené v těchto zásadách a pro všechny zákonné účely, pro něž jsme povinni údaje uchovávat. Jakmile už nebudou vaše údaje pro tyto účely potřebné, bezpečně je vymažeme.

Vždy existuje riziko, že by mohlo dojít k uniku Vašich osobních údajů či k jejich zneužití nebo ztrátě. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Kontaktní údaje

Pokud máte jakékoli otázky k výše uvedenému nebo k našemu přístupu k ochraně soukromí, přejete-li si odvolat souhlas nebo jakoukoli změnu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy konference.znalci@gmail.com, osobniudaje@konferencepsych-znalci.cz nebo vyplňte prosím tento formulář.

Dozorový úřad

K dispozici je rovněž Úřad pro ochranu osobních údajů. Doporučujeme Vám ale se nejdříve obrátit na nás.